Вишеструко унапређена заштита права потрошача

Министарка трговине, туризма и телекомуникација у Влади Републике Србије Татјана Матић изјавила је данас да ће примена новог Закона о заштити потрошача значајно допринети заштити права потрошача и да ће се овим путем потрошачко право у Србији кретати у складу са прописима Европске уније.

Матић је рекла да је нови закон, који је јуче усвојен у Скупштини Србије, сачињен на основу анализе примене Закона о заштити потрошача из 2014. године.

Она је навела да је овај документ резултат активности радне групе у којој су били заступљени представници трговаца и потрошача као основних субјеката потрошачког односа, али и остали релевантни носиоци заштите потрошача и стручна јавност.

С обзиром на то да је заштита потрошача уставна категорија Србије и један од примарних системских циљева државног деловања, овај документ нуди нова законска решења која ће омогућити потрошачима да своја права остваре ефикасно и уз што мање трошкова.

Министарка је рекла да се на тај начин пружа и гарантује висок ниво заштите потрошача, додавши да ће примена овог закона вишеструко допринети томе и да ће се овим путем потрошачко право у Србији кретати у складу са прописима ЕУ.

Нови закон предвиђа низ унапређених системских решења и мера путем којих ће бити регулисане обавезе и заштићена права свих потрошача, али такође и предлаже обавезе, одговорности и правила која се односе на деловање трговаца.

Најважније новине новог Закона о заштити потрошача су:

1. Увођење Регистра „Не зови“

Потрошачи који не желе примати позиве трговаца у комерцијалне сврхе могу да поднецу захтев оператору електронских комуникација са којим имају закључен уговор да им се телефонски број, фиксни или мобилни, упише у Регистар. Упис или испис из Регистра је бесплатан.

Предвиђена је прекршајна одговорност трговца ако, и поред тога што је потрошачев број уписан у Регистар, позове потрошача у комерцијалне сврхе.

2. Увођење прорачуна за пружање услуге чија је вредност већа од 5.000 динара

За пружање услуге чија је вредност већа од 5.000 динара, продавац је дужан да сачини прорачун на трајном носачу записа са спецификацијом услуге и да прибави сагласност потрошача пре отпочињања пружања услуге.

3. Увођење евиденције потрошачких спорова

Пред надлежним судовима потрошачки предмети, поред основне класификације да се ради о парници, биће означени и додатном класификацијом која ће се користити за потрошачке спорове.

4. Извршена делимична хармонизација са Директивом о путовањима у пакет аранжманима и повезаним путним аранжманима 2015/2302.

Закон у смислу поменуте директиве предвиђа да ће путници добијати све информације пре склапања уговора, и то о основним карактеристикама услуге путовања, основним подацима о организатору, продајној цени, модалитету плаћања, минималном броју путника.

То се односи и на друге опште информације о захтевима за пасош и визу, информације о здравственим формалностима земље одредишта, добровољном или обавезном осигурању које покрива трошкове раскида уговора од стране путника или трошкове помоћи, укључујући репатријацију (враћање путника у место поласка или друго место о којем се уговорне стране договоре) у случају незгоде, болести или смрти.

Овом директивом се регулишу права и обавезе потрошача у случају измена услова уговора и раскида уговора, заштита потрошача у случају несолвентности организатора путовања и захтеви у вези са информисањем за повезане путне аранжмане.

5. Унапређен је поступак вансудског решавања потрошачког спора

Поред прецизнијих процесних правила, од сада је и обавезно учешће трговца у поступку вансудског решавања потрошачког спора.

6. Увођење прекршајних налога

За поједине прекршаје у Закону предвиђено је да тржишни инспектор може изрећи прекршајни налог трговцу (новчана казна прописана у фиксном износу, ако се плати 50 одсто у року од осам дана од дана уручења прекршајног налога, ослобађа се плаћања других 50 одсто). На овај начин се обезбеђује ефикаснија наплата средстава која припадају буџету.

То су на пример: неистицање цене, позивање потрошача чији је број телефона уписан у Регистар „Не зови“, неучествовање у вансудском решавању потрошачких спорова, неизвршавање обавезе предуговорног обавештавања потрошача, невођење и нечување евиденције примљених рекламација потрошача и др.

За прекршајне налоге прописане су новчане казне, и то 50.000 за правно лице, 8.000 за одговорно лице у правном лицу и 30.000 динара за предузетнике.

6. Прописан је дужи рок застарелости (две односно три године)

7. Јачање улоге и одговорности потрошачких организација

Вишеструко унапређена заштита права потрошача

Извор вести: srbija.gov.rs

ПРОМЕНИ ВЕЛИЧИНУ ФОНТА
БОЈА ПОЗАДИНЕ